خائن ملت

من رای نمی دهم به خائن ملت
من رای نمی دهم به خائن ملت