ما را از ديدار مرگ‌مان نيك‌بخت ساز

ما را از ديدار مرگ‌مان نيك‌بخت ساز
ما را از ديدار مرگ‌مان نيك‌بخت ساز