اگر کسی حق من را ضایع کرده باشد...

اگر کسی حق من را ضایع کرده باشد...
اگر کسی حق من را ضایع کرده باشد...
اگر کسی حق من را ضایع کرده باشد...