برهان فطرت

کلیپی را که می بنید از ریچارد داوکینز، ﺁﺗﺌﯿﺴﻢ و خدانابور معاصر است، که زمانی در تنگنا قرار می‌گیرد، نا آخودآگاه به خداوند متعال توجه پیدا می‌کرد، گرچه وی سالیان متمادی تلاش داشته است، که وجود خداوند را انکار کند، و این خود شاهدی است بر فطری بودن خداباوری