میذارم بقیه برام تصمیم بگیرند

میذارم بقییه برام تصمصم بگیرند
موضوع: