فرق، ادیان ومذاهب

کورش، آغازگر جنگ علیه ماساگت‌ها‌
تصویر baseirat baseirat

کورش

3 سال 5 ماه
داریوش هخامنشی
تصویر baseirat baseirat

داریوش هخامنشی

3 سال 5 ماه
نفس راحتی که جهان پس از کورش کبیر کشید !
تصویر baseirat baseirat

نفس راحت

3 سال 5 ماه
آفرینش زمان، محصول ترس اهورامزدا از اهریمن !
تصویر baseirat baseirat

آفرینش زمان

3 سال 5 ماه
صوفیه گنابادیه
تصویر baseirat baseirat

صوفیه گنابادیه

3 سال 5 ماه
نام کورش هخامنشی از کتاب‌های درسی حذف نشده است.
تصویر baseirat baseirat

نام کورش

3 سال 5 ماه
تصویر Fateme.jaza Fateme.jaza

الله

3 سال 5 ماه
سرنوشت اوفمیا
تصویر baseirat baseirat

اوفمیا

3 سال 6 ماه
انوشیروان و فاجعه بروئیا
تصویر baseirat baseirat

فاجعه بروئیا

3 سال 6 ماه
انوشیروان و فاجعه سورا
تصویر baseirat baseirat

انوشیروان

3 سال 6 ماه
نظریه کهنه
تصویر baseirat baseirat

نظریه کهنه

3 سال 6 ماه
جامعه ساسانی
تصویر baseirat baseirat

جامعه ساسانی

3 سال 6 ماه