چادر سخت تر است یا پوشیدن این کفش؟

پاشنه بلند
چادر سخت تر است یا پوشیدن این کفش؟
موضوع: