معرفت چیز گرانی است که به هر کس ندهند

عکس نوشته ها
معرفت چیز گرانی است که به هر کس ندهند
موضوع: