لباسهایی که می گویند متعلق به پیامبر اسلام است و هم اکنون در موزه ای در کشور مصر نگهداری می شود.

لباس پیامبر
لباسهایی که می گویند متعلق به پیامبر اسلام است و هم اکنون در موزه ای در کشور مصر نگهداری می شود.
موضوع: