نگاه منتظرانه

نگاه منتظرانه
من منتظرم! نگاه منتظرانه را بی جواب مگذار.
موضوع: