تمدن به سبک غرب

تمدن به سبک غرب
چرا در غرب باید زنان پشت ویترین مغازه‌ها باشند و خریدوفروش شوند؟ آیا این تمدن است؟
موضوع: