کرامت و فضیلت در تقواست، نه نژاد...

کرامت و فضیلت در تقواست، نه نژاد...
کرامت و فضیلت در تقواست، نه نژاد...
موضوع: