داریوش هخامنشی

داریوش هخامنشی
داریوش هخامنشی: هر کس با من مخالفت کرد را نابود کردم!