عمل صالح

پیامبر محمد عمل نیک صالح خوبی سعادت
شعری در مورد انجام اعمال نیک و صالح و پیروی از راه پیامبر اکرم (ص)
موضوع: