یاعلی مدد

یاعلی مدد
مادرم حضرت زهرا،پدرم شاه نجف خوش به حالم که چه مادر پدری دارم من...
موضوع: