تیغ جراح، عین مهربانی

تیغ جراح، عین مهربانی و عطوفت است
تیغ جراح، عین مهربانی و عطوفت است
موضوع: