فردوسی یک مسلمانِ شیعه بود.

دانشنامه ایرانیکا: فردوسی یک مسلمانِ شیعه بود.
دانشنامه ایرانیکا: فردوسی یک مسلمانِ شیعه بود.