کورش کبیر و مردم اوپیس

قتل عام مردم اوپیس به دست کورش کبیر
کورش کبیر و مردم اوپیس (گفتاری از جان مانوئل کوک)