كتابهای زرتشتی

 كتابهای زرتشتی
آيا اسكندر مقدونی و عمر بن خطاب، كتابهای زرتشتی را نابود كردند؟!