بسته خبری نگاه فارس؛ سال اول شماره ۸

نفوذ در انتخابات
بسته خبری نگاه فارس؛ سال اول شماره ۸ #اولین_دولت_چهار_ساله #نگاه_فارس_نبض_حقیقت #تغییر_بزرگ
موضوع: 
https://telegram.me/negahefars