تاریخ از آنجایی خنده دار شد که سند حقوق بشر را جنایتکاران نوشتند

تاریخ از آنجایی خنده دار شد که سند حقوق بشر را جنایتکاران نوشتند
تاریخ از آنجایی خنده دار شد که سند حقوق بشر را جنایتکاران نوشتند