دخالت حکومت پهلوی در امور سوریه اشکال نداشت؟!

دخالت حکومت پهلوی در امور سوریه اشکال نداشت؟!
دخالت حکومت پهلوی در امور سوریه اشکال نداشت؟!