ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.

ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.
ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.