ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود

ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود
ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود