ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد

ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد
ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد