ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست

ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست
ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست