پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان

پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان
پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان