پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد

پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد
پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد