عشق است رهبر

فیلم سخنان جنجالی رهبر در مورد افراد بد حجاب