فاطمه مادر خوبی ها

«مادر»دو بخش دارد «ما»و «در»که قصه ما از کنار« در» شروع شد