کورش هخامنشی: هر کس برای حکومت من دعا نکرد را به صلیب بکشید!

کورش هخامنشی: هر کس برای حکومت من دعا نکرد را به صلیب بکشید!
توضیحات بیشتر: [http://www.adyannet.com/fa/news/26895]