توبه‌کننده ای كه عصيان نكند

توبه‌کننده ای كه عصيان نكند
توبه‌کننده ای كه عصيان نكند