انسان رها و بدون مسئولیت نیست

انسان رها و بدون مسئولیت نیست