رفیقم حسین ...

ارباب شدی که رو به هرکس نزنم
کف پاهام تاول زده از بس مسیر گناه رو رفتم وبرگشتم . . . راستش رو بخواب این محرم قول دادم ادم بشم . . . قول دادم حر بشم . . .
موضوع: