سیاهی چادر تو از سرخی خون شهید بالاتر است

حجاب و عفاف
سیاهی چادر تو از سرخی خون شهید بالاتر است
موضوع: