این نوکری ز نان حلال آب می خورد

این نوکری ز نان حلال آب می خورد
موضوع: