حجاب زینت اسلام است.

حجاب و حرم
حجاب زینت اسلام است.
موضوع: