مردی که عقلش ازدست داده! قرآنی که حفظ بوده همچنان درقلب اوست .

مردی که عقلش ازدست داده! قرآنی که حفظ بوده همچنان درقلب اوست .
موضوع: