تشریح پیکر شهید توحید سیر خونلو در روستای قاضی جهان از توابع آذرشهر استان آذربایجان شرقی

شهید توحید سیر خونلو
تشریح پیکر شهید توحید سیر خونلو در روستای قاضی جهان از توابع آذرشهر استان آذربایجان شرقی
موضوع: