کلام و عقاید

تصویر rezaee rezaee

دشمن آشکار

2 سال 8 ماه
برهان فطرت
تصویر کمالی کمالی

برهان فطرت

2 سال 11 ماه
مواظبت بر سخن
تصویر rezaee rezaee

مواظبت بر سخن

2 سال 11 ماه
من رای نمی دهم به خائن ملت
تصویر rezaee rezaee

خائن ملت

3 سال 9 ماه
فاطمه زهرا افتخار امت
تصویر baseirat baseirat

افتخار امت

3 سال 10 ماه