کلام و عقاید

تصویر rezaee rezaee

دشمن آشکار

3 سال 5 ماه
برهان فطرت
تصویر کمالی کمالی

برهان فطرت

3 سال 8 ماه
مواظبت بر سخن
تصویر rezaee rezaee

مواظبت بر سخن

3 سال 9 ماه
من رای نمی دهم به خائن ملت
تصویر rezaee rezaee

خائن ملت

4 سال 6 ماه
فاطمه زهرا افتخار امت
تصویر baseirat baseirat

افتخار امت

4 سال 7 ماه