کلام و عقاید

من مات چشم اویم
ندای من منتظرم بلند گردیده
تنها آمدنت تسکینم می دهد
انتظار نیاز است
اگر تو بیابی...
می آید
کمپین اجتماعی من منتظرم
کمپین اجتماعی من منتظرم
کمپین اجتماعی من منتظرم
کمپین اجتماعی من منتظرم
کمپین اجتماعی من منتظرم
کمپین اجتماعی من منتظرم
کمپین اجتماعی من منتظرم
کمپین اجتماعی من منتظرم
شما هم به کمپین اجتماعی "من منتظرم"بپیوندید