تصاویر

منتظر
یا صاحب الزمان ادرکنی
عجل لولیک الفرج
قامت دلربای مهدی
ظهور او راه نجات
مژده ای دل که مسیحا نفسی می اید
من مات چشم اویم
ندای من منتظرم بلند گردیده
تنها آمدنت تسکینم می دهد
انتظار نیاز است
اگر تو بیابی...
می آید
بخشش
تاخیر
سجده
چله
ذکر روز جمعه
علیک باحسان